โรคไข้หวัด  และโรคไข้หวัดใหญ่

  •  สาเหตุ  และอาการ

                        โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส  สามารถติดต่อกันได้ง่าย  โดยเข้าสู่ร่างการทางจมูก  ปาก  และตา  เชื้อเหล่านี้อยู่ในละอองเสมหะ  น้ำมูก  น้ำลายของผู้ป่วย  ที่ไอ  จามออกมา  นอกจากนี้  เชื้อยังอาจติดอยู่กับภาชนะ  ของใช้หรือพื้นผิวที่เปื้อนน้ำมูก  น้ำลายของผู้ป่วยและสามารถแพร่ะกระจ่ายเป็นวงกว้างในที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันมาก ๆ และอากาศไม่ถ่ายเท

                        อาการของไข้หวัดจะเริ่มจากมีไข้  ปวดศรีษะ  น้ำมูกไหล  ไอ  จาม  เจ็บหรือแสบคอ  สำหรับอาการไข้หวัดใหญ่จะรุนแรงกว่า  คือ  ตัวร้อนจัด  หนาวสั่น  ปวดเวียนศีรษะมาก  ปวดตามกระดูก  กล้ามเนื้อ  และมักมีอาการเคลื่อนไส้ร่วมด้วย  ถ้าพักผ่อนอย่างเพียงพอและได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง  ผู้ป่วยจะทำภายใน ๕-๗  วัน  แต่บางรายอาจเกิดโรคแทรกซ้อน  เช่น  โรคปอดบวม  หลอดลมอักเสบ  ส่งผลอันตรายในกลุ่มเสี่ยง  คือ หญิงตังครรภ์  โรคอ้วน  โรคเรื้อรั้ง  หอบหืด  ปอดเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคตับ  โรคไต  เบาหวาน  โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ  ธาลัสซีเมีย  โรคลมชัก  ความผิดปกติทางระบบประสาทแทรกซ้อนในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า  ๑๘  ปีที่ใช้ยาแอสไพริน  เด็กเล็ก  และผู้สูงอายุ ฯลฯ

                        ข.  การป้องกัน  และรักษาเบื้องต้น

                        ๑.  หลีกเลี่ยงการสัมผัส  หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย  รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย  เช่น  จาน  ช้อนส้อม  แก้วน้ำ  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าเช็ดตัว  ฯลฯ  ถ้ามีผู้ป่วยในบ้าน  ควรแนะนำให้ปิดปากด้วยผ้า  หรือกระดาษเช็ดหน้า  เวลาไอหรือจาม

                        ๒.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่  หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ

                        ๓.  หากเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่  ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด  อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน

                        ๔.  หมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ  โดยการกินอาหารที่มีประโยชน์  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  พักผ่อนใก้เพียงพอ  รักษาร่างกายให้อบอุ่นและไม่ใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้น

                        ๕.  ควรนอนพักและดื่มน้ำบ่อย ๆ หากตัวร้อนไข้สูงควรกินยาลดไข้  และใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัว  ถ้าอาการไม่ดีขึ้น  และมีอาการไอมากขึ้น  แน่นหน้าอก  นานเกิน  ๒ วันให้ไปแพทย์ที่โรงพยาบาล  กรณีกลุ่มเสี่ยง  ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว  เช่นโรคปอด  หอบหืด  โรคหัวใจ  ไต  หญิงตั้งครรภ์  โรคอ้วน  ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ  ผู้สูงอายุ  หรือเด็กเล็กที่  หายใจเร็ว  หอบ  หายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม  หรือหายใจมีเสียงดัง  อาจเกิดโรคแทรกซ้อน  เช่น  ปอดบวม  ส่งผลอันตรายถึงชีวิต  ดังนั้น  เมื่อเริ่มมีอาการคล้ายหวัดให้รีบพบแพทย์ทันที

Shares: