การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง เป็นกระบวนการ เพื่อให้สุขภาพของตนเองมีคุณภาพ องค์การอนามัยโลก (WorldHealth Organization : WHO) ได้ให้ความหมายของสุขภาพไว้ว่า สุขภาพ (Health) หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และปัญญา รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่ได้หมายความเฉพาะเพียงแต่ความปราศจากโรคหรือความพิการทุพพลภาพเท่านั้น

การวางแผนพัฒนาสุขภาพ หมายถึง การกำหนดแนวทาง วิธีการในการสร้างสุขภาพดูแลส่งเสริมสุขภาพล่วงหน้า โดยมีการประเมินภาวะสุขภาพและวิเคราะห์ผลการประเมินภาวะสุขภาพ แล้วนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาสุขภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาสุขภาพ และการประเมินผลเพื่อให้มีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงในทั้ง 4 มิติ

1. การวางแผนพัฒนาสุขภาพกาย

กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้ง

ดื่มนมวันละ 2-3 แก้วต่อวัน

หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด ของทอด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นํ้าอัดลม

งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กาแฟหรือ เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน

เลือกกินผักและผลไม้ในปริมาณที่มากขึ้น

กินอาหารอย่างหลากหลาย แต่ลดปริมาณให้น้อยลง

ดื่มนํ้า 8-10 แก้ว/วัน

กินอาหารสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน

2. การประเมินภาวะสุขภาพทางจิตใจ

รู้จักและทำความเข้าใจตนเองให้ดีที่สุด

ฝึกจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส

ฝึกรับฟังความเห็นของผู้อื่น

มีกิจกรรมผ่อนคลาย

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

เมื่อมีปัญหาหรือมีความเครียดทางจิตใจ

บริหารจิตใจ

3. การวางแผนพัฒนาสุขภาพด้านสังคม

การสร้างจิตสำนึกในการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน

เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมต่าง ๆ

การสร้างเสริมสุขภาพด้านสังคม

4. การวางแผนพัฒนาสุขภาพทางปัญญา

รู้จักการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง

ไม่ควรพักพิงความสุขทางวัตถุเพียงอย่างเดียว

รู้จักการเชื่อมั่นในความเพียรของตน

รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผล

การวางแผนพัฒนาสุขภาพ เป็นสิ่งที่ดี อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะ เพื่อให้มีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

Shares: