ลักษณะของกล้ามเนื้อแบ่งเป็น  3  ประเภท ได้แก่

            1 .กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle) กล้ามเนื้อที่เป็นส่วนต่างๆ ของอวัยวะภายในร่างกาย ได้แก่

            2 .กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) คือ กล้ามเนื้อที่ใช้ทำงานของหัวใจ โดยการหดตัวทำให้หัวใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายจะทำงานนอกอำนาจจิตใจถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ

            3. กล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่มีน้ำหนักมากที่สุดของร่างกายคือ หนัก 40% ของน้ำหนักตัว กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวได้แก่  กล้ามเนื้อลาย  ทำงานโดยการสั่งการของประสาทผ่านไขสันหลัง  ทำให้กล้ามเนื้อที่ยึดกระดูกหดตัวและคลายตัว  และเกิดการเคลื่อนไหวได้  สำหรับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหว  แบ่งเป็น  2  ลักษณะ ได้แก่

                        3.1  กล้ามเนื้อแดง  คือ กล้ามเนื้อลายที่มีสีเข้มกว่ากล้ามเนื้อขาวมีเส้นใยกล้ามเนื้อยาว มีคุณสมบัติในการ ทำงานได้ในเวลานาน ๆ

                        2.2  กล้ามเนื้อขาว  คือ กล้ามเนื้อลายที่มีสีซีด มีคุณสมบัติในการทำงานที่หนักแต่ระยะเวลาในการทำงานจะสั้น  ลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อจะใหญ่  (หนา)  กว่ากล้ามเนื้อแดง

อ้างอิง : รองศาสตราจารย์เทพประสิทธิ์  กุลธวัชวิชัย

Shares: