หลักการดูแลรักษา  และควบคุมโรคเบาหวาน

หลักการดูแลรักษาโรคเบาหวาน

เนื่องจากเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาด  การรักษาเบาหวานให้ได้ผลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติ  หรือผู้ใกล้ชิดในการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของทีมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ  การรักษาประกอบด้วย

  1. การควบคุมอาหาร
  2. การออกกำลังกาย
  3. การรักษาด้วยยาเม็ดละระดับน้ำตาลและ/หรืออินซูลิน
  4. การผ่อนคลายความเครียด  และการเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาตนเอง

เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน

ในการดูแลรักษาเบาหวานมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อนหรือมีภาวะโรคแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังน้อยที่สุด  จากการศึกษาวิจัย  มีข้อมูลสนับสนุนว่า  ในการควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด มีผลป้องกันและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว  ควรให้การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ต่อภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดด้วย  เช่น ระดับไขมันในเลือดและระดับความดันโลหิต 

Shares: