อาหารเพื่อสุขภาพ Healthy food

ในโลกปัจจุบันมีผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลาย และมีการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น ฝ่ายผู้ประกอบอาหาร ฝ่ายการตลาด จึงเรียกโดยรวมของสินค้าเหล่านี้ว่า อาหารเพื่อสุขภาพ Healthy food

อาหารเพื่อสุขภาพ ความหมายคือ ดีต่อสุขภาพ ไม่มีสารเคมี มีไขมันน้อย มีน้ำตาลน้อย ฝั่งทางด้านรัฐบาลเห็นชอบหลักการกำหนดประเด็นสุขภาพที่สำคัญ และเห็นควรเร่งด่วนเร่งรัดประเด็นระบบสุขภาพชุมชน โดยเฉพาะให้การสนับสนุนประเด็นสุขภาพสำคัญ 4 ประเด็นหลัก คือ ระบบสุขภาพชุมชน อาหารกับสุขภาพ สุขภาวะผู้สูงอายุ สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว

อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอาหารที่ต้องปลอดภัยรวมถึงการผลิตสินค้า ผัก สัตว์ สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค เกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค มีความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นมาตรการหนึ่งของระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรที่ต้องถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคแพร่ระบาด 

การรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร และโภชนาการที่ดี จะให้พลังงานสมดุลกับที่ร่างกายต้องการ หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว น้ำตาลน้อย ช่วยให้ลดการรับประทานเค็ม และทำให้เราได้รับประทานอาหารที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น

Shares: