โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ คําเตือนเหล่านี้เป็นคําเตือนมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก และมีหลักฐานในการเกิดโรคต่าง ๆ ชัดเจน โรคร้ายที่มากับบุหรี่ที่เราต้องรู้มาดูกันเลย

โรคภัยจากการสูบบุหรี่

องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 5 ล้านคน หรือวันละ110,000 คน หรือ 8 คนต่อวินาที

• หากควบคุมการบริโภคยาสูบไม่เข้มแข็งพอ อีก20 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นปีละประมาณ 8 ล้านคน

• ถ้าสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ผู้สูบบุหรี่จะมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 3 เท่า ของคนที่ไม่สูบบุหรี่

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จากภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

1. การสูบบุหรี่ทําให้เกิดมะเร็งปอด

2. การสูบบุหรี่ทําให้เกิดโรคหัวใจ

3. การสูบบุหรี่ทําให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง

4. การสูบบุหรี่ทําให้หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

5. การสูบบุหรี่เป็นการตายผ่อนส่ง

6. การสูบบุหรี่เป็นการติดสิ่งเสพติด

7. ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิด

8. การเลิกบุหรี่ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้าย

9. ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

10.การเลิกสูบบุหรี่ทําให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้น

คําเตือนเหล่านี้เป็นคําเตือนมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก และมีหลักฐานในการเกิดโรคต่าง ๆ ชัดเจน

ข้อเท็จจริงที่ทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ควรจะทราบ

• บุหรี่แต่ละมวน ทําให้ผู้สูบอายุสั้นลง 18 นาที

• การที่อยู่ในห้องที่มีคนสูบบุหรี่เพียง 1 ชั่วโมง ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จะหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปในปอดเป็นปริมาณเท่ากับบุหรี่ 1 มวน

• ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท หากมีใครหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ ทุก ๆ20 มวน จะทําให้คนข้างเคียงหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปเป็นปริมาณเท่ากับสูบเอง 1 มวน

• ร้อยละของผู้ที่ติดบุหรี่ต้องการจะเลิก และประมาณ 1 ใน 3 ได้พยายามไม่ตํ่ากว่า 3 ครั้งที่จะเลิกอย่างจริงจัง แต่ปรากฏว่ามีไม่ถึงครึ่งสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรก่อนอายุ 60 ปี

อ้างอิง
นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Shares: