เบื้องหลังของเชื้อโรค Covid-19

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เป็นเชื้อโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลก เป็นเชื้อโรคที่ก่อโรคระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส (coronaviruses) ซึ่งมีการกระจายตัวกันไปทั่วโลก โดยตลอดเวลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

วิธีการแพร่เชื้อ

เชื้อโรค Covid-19 สามารถแพร่เชื้อได้ผ่านทางละอองที่เกิดจากการไอ จาม หรือการพูด ที่ออกมาจากคนที่ติดเชื้อ และสามารถติดต่อเชื้อได้ผ่านการสัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อโรคแล้วสัมผัสตา จมูก หรือปาก โดยเฉพาะถ้าคุณไม่ล้างมือก่อนจับพื้นผิวที่มีเชื้อโรคและสัมผัสตา จมูก หรือปาก ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื้อโรคสามารถเข้าไปในร่างกายได้

อาการของเชื้อโรค Covid-19

อาการของเชื้อโรค Covid-19 สามารถแบ่งออกเป็นอาการเบื้องต้นและอาการรุนแรง อาการเบื้องต้นส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยไข้ ไอ หายใจลำบาก อ่อนเพลีย หรือปวดเมื่อยตามตัว ส่วนอาการรุนแรงสามารถทำให้เกิดปัญหาเส้นหลอดเลือดที่หลอดเลือดสมอง หรือปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

การป้องกันและการรักษา

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
  • สวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือใกล้ชิดผู้อื่น
  • เว้นระยะห่างจากผู้คนที่มีอาการป่วย
  • เมื่อไอหรือจามให้ใช้ข้อพูดเปลี่ยนเสียง หรือใช้ผ้าพันปากและจมูก
  • เมื่อมีอาการป่วยควรจะหยุดงาน และหมั่นพักผ่อนอย่างเพียงพอ

สรุป

เชื้อโรค Covid-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เป็นสายพันธุ์ใหม่ของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส การป้องกันเชื้อโรคสามารถทำได้โดยการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรค เว้นระยะห่างจากผู้คนที่มีอาการป่วย และหยุดงานเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

อ้างอิง

World Health Organization. (2021). Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted? Retrieved from https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted

Shares: