สาเหตุและอาการของโรคมือเท้าปาก

โรคมือ  เท้า  ปาก

  • สาเหตุ  และอาการ

                        โรคมือ  เท้า  ปากเกิดจากเชื้อไวรัสที่เจริญเติบโตได้ในลำไส้  เช่น  คอกซากีไวรัส  เอนเทอไรไวรัส  ซึ่งมีหลายชนิดพบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า  ๑๐  ปี  โรคเกิดประปรายตลอดปี  แต่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงอากาศเย็นและชื้น  การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรงด้วยการติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย  น้ำมูก  น้ำจามตุ่มพองและแผล  หรืออุจจาระของผู้ป่วย  โรคแพร่และติดต่อง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย ๓-๕ วัน  หลังได้รับเชื้อจะมีไข้อ่อนเพลีย  ต่อมามีอาการเจ็บปากและไม่ยอมทานอาหาร    เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น  เหงือกและกระพุ้งแก้ม  แล้วจะเกิดตุ่มหรือผื่นนูนสีแดงเล็ก ๆ (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ  นิ้วมือ  ฝ่าเท้า  และอาจพบที่กันด้วย  ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส  ซึ่งต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน  ๗-๑๐  วัน

                        ข.  การป้องกัน และรักษา

                        ๑.  รักษาสุขอนามัยของเด็กและผู้เลี้ยงดูเด็กให้สะอาด  ตัดเล็บให้สั้น  หมั่นล้างมือบ่อย ๆ (ด้วยน้ำและสบู่)  โดยเฉพาะหลังขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร  รวมทั้งใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

                        ๒.  หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน  เช่น  แก้วน้ำ  หลอดดูด  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าเช็ดตัว  เป็นต้น

                        ๓.  หากพบเด็กป่วยต้องรีบป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังเด็กคนอื่น ๆ ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์  ระหว่างนี้ไม่ควรพาเด็กไปสานที่แออัด  ให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี  เด็กป่วยควรหยุดเรียนพักที่บ้านจนกว่าจะหายดี

                        ๔.  สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล  ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอรวมถึงการกำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้อง

อ้างอิง ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง  การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]