ความหมายของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง การกระตุ้นให้ร่างกายได้มโอกาส เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่และออกแรงมากกว่าปกติโดยกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งด้วยความหนักและความนานที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักการและวิธีการอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของสุขภาพในแต่ละด้านที่ต้องการ

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่สนใจและประสงค์จะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้บังเกิดผลดีต่อตนเอง อย่างถูกต้อง จึงควรตระหนักถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายที่ตนเอง ต้องการด้วยการพิจารณาเลือกรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมที่จะนำมาใช้ในการออกกำลัง กายให้สัมพันธ์สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการมากกว่าที่จะออก กำลังกายตามกระแสสังคมหรือออกกำลังกายเลียนแบบผู้อื่น

ซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่ได้ผลตรง ตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการแล้วยังไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพรวมทั้งไม่ก่อให้เกิด แรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การออกกำลังกายที่ยั่งยืน

ดังนั้น การออกกำลังกายเพื่อ ชีวิตและสุขภาพที่ดีมีคุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเองอย่างแท้จริง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจะเน้นหนักไปทางการเคลื่อนไหวออกกำลังเพื่อส่งเสริมพัฒนา

เรียบเรียงโดย:ผศ.ดร.นราภรณ์ ขันธบุตร

Shares: