ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน

 1. กรรมพันธุ์ (Family history of diabetes)
 2. น้ำหนักเกิน (Overweight)
 3. กินอาหารไม่มีดีต่อสุขภาพ (Unhealthy diet)
 4. ขาดการเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย (Physical inactivity)

โรคเบาหวานที่พบมาในประเทศไทย คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรค คือ

 1. น้ำหนักเกิน และอ้วน
 2. ขาดการออกกำลังกาย
 3. เคยตรวจพบน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
 4. การรับประทานอาหารไม่ถูกสัดส่วน
 5. หวาน/มัน/เค็มเกิน (Unhealthy diet)
 6. อายุที่เพิ่มขึ้น
 7. ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
 8. ประวัติญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน
 9. มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์
Shares: