ธงโภชนาการ

         ธงโภชนาการ เป็นเครื่องมือซึ่งใช้ในการวางแผนอาหารใน 1 วัน กำหนดโดยภาพธงปลายแหลม แสดงกลุ่มอาหารและสัดส่วนการกินอาหารในแต่ละกลุ่มมากน้อยตามขนาดของพื้นที่ สังเกตได้ชัดเจนว่าฐานใหญ่ด้านบนเน้นกินให้มากและปลายธงด้านล่างบอกให้กินน้อยๆเท่าที่จำเป็น โดยอธิบายได้ดังนี้

กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

กลุ่มอาหารที่บริโภคจากมากไปน้อย แสดงด้วยขนาดพื้นที่ภาพอาหารที่หลากหลายชนิดในแต่ละกลุ่มสามารถเลือกกินสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้

ภายในกลุ่มเดียวกันสำหรับกลุ่มข้าว-แป้งให้กินข้าวเป็นหลักอาจสลับกับผลิตภัณฑ์

ที่ทำจากแป้งเป็นบางมื้อ

ปริมาณอาหาร บอกจำนวนเป็นหน่วยครัวเรือน เช่น ทัพพี ช้อนกินข้าว แก้ว และ

ผลไม้กำหนดเป็นส่วน

ชนิดของอาหารที่ควรกินปริมาณน้อยๆ เท่าที่จำเป็นคือ กลุ่ม น้ำมัน น้ำตาล เกลือ

อ้างอิง : ชุดความรู้ การบริโภคเกินไม่ได้สัดส่วน หวานเกิน มันเกิน เค็มเกิน

Shares: