แนวคิดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ Functionnal Food หมายถึงอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนอกเหนือจากสารอาหารที่ได้รับต่อร่างกาย นอกจากนี้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมีข้อมูลมากมายแพร่หลาย

ทั้งในด้าน การวิจัยและเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมูลค่ามาก เนื่องจากผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับ อาหารและสุขภาพมากขึ้นจึงทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เช่น การ เสริมวิตามิน เส้นใยและกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย

ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ มนุษย์ต้องบริโภคอาหารเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็น ต่อร่างกาย แต่ปัจจุบันกระแสสังคมที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว จนไม่คำนึงถึงคุณค่า ของอาหารทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย การรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี ควรพิจารณาอาหารที่มาจากธรรมชาติที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีการใช้สารเคมี หรือใช้ยาศัตรูพืช รวมทั้งไม่ผ่านกระบวนการผลิตหรือแปรรูป อาหารที่มาจากธรรมชาติ ในปัจจุบันโดยพิจารณาถึงกระบวนการผลิตหรือแปรรูปได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (เทวี โพธิ ผละ, 2536, หน้า 60-61)

1) อาหารที่มาจากธรรมชาติโดยตรง เช่น หัวกระเทียมสด น้ำผึ้งที่มาจาก รวงผึ้งโดยตรง และสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น อาหารเหล่านี้จะใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร ประจำวันที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง

2) อาหารปลอดสารเคมีในการผลิต ซึ่งเป็นพืชผลการเกษตรที่ไม่มีการใช้ สารเคมีเป็นปุย หรือป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูก เช่น ผักพืชบ้าน ผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกโดยใช้มุ้งผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน

3) อาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อย เพื่อยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้ได้มาก ที่สุด เช่น ผักผลไม้ ข้าวข้อมมือ อาหารกลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตทำการผลิตอาหาร ในกลุ่มนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกันมากขึ้นสหพันธ์มังสวิรัติแห่ง ประเทศไทย (2542, หน้า 57)

อ้างอิง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares: