วิตามิน (Vitamin) มาจากคำว่า Vtล ซึ่งหมายถึงชีวิต กับคำว่า Amin ซึ่งหมายถึง สารประกอบเคมีหรือสารอินทรีย์ดังนั้น วิตามิน (Vitamin) จึงหมายถึง สารอินทย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ป็นปกติอยู่ได้ วิตามินร่างกายต้องการในปริมาณน้อย ไม่ให้พลังงาน แต่ร่างกายไม่สามารถขาดได้ ถ้าขาดะทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานผิดปกติหรือเกิดโรคต่างๆ

วิตามินมีหลากหลาย เราสามารถดูรูปภาพด้านล่าง ว่าอาหาร ผัก ผลไม้ ชนิดไหนบ้างที่มีวิตามิน

วิตามินเบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามสมบัติการละลาย คือ

1. วิตามินที่ละลายในไขมัน (Fat soluble vitamins) เป็นวิตามินที่ร่างกายดูดซึมพร้อม กับการดูดซึมไขมัน เมื่อถูกดูคซึมข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไม่สามารถขับออกมาทางปัสสาวะ ถ้ร่างกายได้รับวิตามินกลุ่มนี้มากไป จะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกายดังนั้นวิตามินชนิดนี้จึงไม่ จำเป็นต้องได้รับจากอาหารทุกวัน วิตามินกลุ่มนี้ ได้แก่วิตามินเอ (VitaminA) วิตามินดี (VitaminD) วิตามินอี (VitaminE) และวิตามินเค (Vitamink)

2. วิตามินที่ละลายในน้ำ (Watersoluble vitamins) วิตามินกลุ่มนี้ร่งกายจำเป็นต้อง ได้รับจากอพารทวัน ราขกายไม่สามารถสะสมวิตามินกลุ่มนี้ได้ นื่องจากเป็นวิตามินที่ละลาย ได้ดีในน้ำ ถ้ร่างกายได้รับมากกินไปก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะ ได้แก่ วิตามินบีรวม (VitaminB complex)และวิตามินซี (VitaminC)

Shares: