พฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้ฟันผุ

 • กินนมหวาน
 • ดูดนมมื้อดึกเมื่ออายุมากกว่า ๕ เดือน
 • ดูดนมจากขวดเมื่ออายุมากกว่า 1 ปื
 • กินขนมระหว่างมื้อมากกว่าวันละ 2 ครั้ง
 • ใช้ช้อนถ้วยน้ำร่วมกับผู้อื่น
 • ผู้ปกครองไม่ได้แปรฟันให้วันละ 2 ครั้ง
 • ไม่ได้ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก วัย 0-2 ปี

 1. ผู้ปกครองควรเฝ้าระว้งฟันผุโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินพฤติกรรมการกิน การแปรงฟันและตรวจฟันหมั่นสังเกตฟันของเด็กทุก 3 เดือน
 2. ผู้ปกครองควรศึกษาการป้องกันฟันผุกับทันตแพทย์ ฝึกการแปรงฟันให้เด็ก รวมทั้งสื่อสารกับเด็กให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าหากฟันผุ
 3. ร่วมศึกษา และปรึกษาเพื่อนผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางในการดูแลให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 4. เสริมสร้างความร่วมมือ ใส่ใจต่อเด็ก ในบ้านพัฒนาทักษะการแปรงฟันการเลือกอาหาร ให้กับเด็ก 0-2 ปี ในบ้าน
 5. สังเกตและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก
 6. สนับสนุนให้มีการรักการแปรงฟัน เฝ้าระว้ฟันผุให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพปากของเด็ก
Shares: