การออกกําลังกายในชุมชน

การออกกําลังกายในชุมชน

ปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายดังจะเห็นได้จากการมีชมรม,กลุ่มออกกำลังกาย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แอโรบิค  รำไม้พลอง โยคะ ฟุตบอล  เซปัคตะกร้อ  เป็นต้น  ทั้งนี้เนื่องจากการออกกำลังกายเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายในการนำไปสู่สุขภาพแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิคหรือที่ทุกคนมักคุ้นกับการเรียกว่าเต้นแอโรบิค  เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  ตั้งแต่ระดับชุมชนชนบท  ชุมชนเมือง  ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่สร้างความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  แต่ให้ผลที่คุ้มค่าต่อสุขภาพอย่างยิ่ง 

การส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเบื้องต้นในการป้องกันโรคต่างๆ เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงปลอดโรค ห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาช่วงเย็นเป็นการพบปะกันของคนในชุมชนเพื่อร่วมกิจกรรมสันทนาการการออกกำลังกายร่วมกัน และเพิ่มความเข้มแข็ง ความสามัคคีให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง

การมีสุขภาพที่ดี ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนไทยอยู่เย็นเป็นสุข  ทั้งกาย  ใจ  สังคม  ปัญญาและจิตวิญญาณ  มีสัมมาอาชีพทำงานด้วยความสุข  ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี  พอประมาณ  มีเหตุผลมีภูมิคุ้มภัยในตัวที่ดี  ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีสุขภาพแข็งแรง  อายุยืนยาว  และหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของมิติทางกายคือให้คนไทยออกกำลังกายสม่ำเสมอ ประชาชนรวมกลุ่มกันดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้แก่ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์ อโรคยา  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอบายมุข  โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน ได้การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]