มิติการส่งเสริมสุขภาพ

การดำเนินการการส่งเสริมสุขภาพ จะต้องคำนึงถึงความสำคัญในแต่ละมิติ ดังนี้ คือ

                  มิติที่ 1 คือ กลุ่มบุคคลคนเป้าหมายที่จะทำการส่งเสริมสุขภาพ จะเน้นกลุ่มใดบ้าง ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น ชาย หญิง ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

                  มิติที่ 2 คือ สถานที่เป้าหมายเฉพาะที่ทำการส่งเสริมสุขภาพจะต้องคำนึงถึงว่าสถานที่ที่จะส่งเสริมสุขภาพ คือ ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน ชุมชน เมือง องค์กรกีฬาและวัฒนธรรม

                  มิติที่ 3 คือ กิจกรรมที่เน้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะจะต้องเป็นกิจกรรมที่บุคคลที่เข้าร่วม หรือได้รับประโยชน์และทำให้บุคคลเหล่านี้ เป็นผู้มีสุขภาพดีได้แก่ การรณรงค์เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย เช่น การรณรงค์เมาไม่ขับ เป็นต้น กิจกรรมตรวจสอบ คัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหัวใจ  ความดันเลือดสูง เบาหวาน โรคทางจิต ทันตสุขภาพ สุขภาพทางเพศ หรือโรคติดต่อทางเพศ

                  มิติที่ 4 คือ กลยุทธ์ในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ

  1. การให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษา และการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให้ข่าวสารแก่บุคคล และชุมชน
  2. การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) โดยการสร้างกระแสสังคม (Advocacy) ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ให้เท่าทัน กระตุ้นให้สังคมสำนึก สมานฉันท์ ร่วมกันรณรงค์เพื่อสุขภาพ เป็นการสร้างประชาสังคม(Civic Society) เพื่อสุขภาพ
  3. การสร้างเครือข่าย (Coalition Building) หรือการสร้างแนวทางร่วมประสาน
  4. การพัฒนาชุมชน
  5. การบริการด้านสุขภาพเพื่อการป้องกัน
  6. การกำหนดนโยบายสาธารณะที่ชัดเจน
  7. การออกกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
  8. การกำหนดนโยบายการเงินและการคลัง
Shares: