การตรวจสุขภาพ ทำให้มีมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ เพราะสามารถนำมาวิเคราะห์ แนวโน้มการเกิดโรคในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ที่ได้รับการตรวจอย่างสูงสุด

1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างการ อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่

2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ

3. หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำหากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

4 .ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

5. กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์

6. เริ่มรับการตรวจได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

* สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ

การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ นอกจากจะต้องเตรียมความพร้อมตามที่กล่าวมา ข้างต้น อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ การให้ข้อมูลของตนเองอย่างละเอียดและตรงไปตรงมา เช่น พฤติกรรมการทานอาหาร การใช้ชีวิต ประวัติการรักษาโรคต่างๆ เป็นต้น

Shares: