การประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง

การดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นการที่เราสามารถทราบภาวะทางจิตใจของตนเองได้นั้นย่อมเป็นประโยชน์มาก เพราะจะได้มีการปรับปรุงและส่งเสริมสุขภาพจิตของตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ การประเมินภาวะทางจิตใจและอารมณ์ สามารถประเมินได้โดยใช้แบบประเมินซึ่งมีหลายแบบ เช่น แบบทดสอบความเครียด แบบวัดความสุข เป็นต้น

1. การวัดดัชนีมวลกาย

2. การวัดเส้นรอบเอว

3. การวัดอัตราการเต้นของหัวใจและชีพจร

4. การตรวจสอบประวัติครอบครัว

5. การตรวจสอบพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง

การดูแลสุขภาพตนเองด้วยการรับประทาน

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้ง

3. ดื่มนม 2-3 แก้ว ต่อวัน

4. เลือกกินผักและผลไม้แทนขนมกรุบกรอบ

5. กินอาหารให้หลากหลาย ลดปริมาณให้น้อยลง

6. ดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว

7. กินอาหารสะอาดปราศจากการปนเปื้อน

ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ

ควรจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเป็นประจำสมํ่าเสมอ ปฏิบัติอย่างน้อย 3 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ แต่ละครั้งใช้เวลาในการออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 30 นาที ให้ปฏิบัติตามหลักของการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่นอนดึก มองโลกในแง่ดี

Shares: