โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)

ENGINEERING (วิศวกรรมศาสตร์) หมายถึง การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำนวณ ติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์

EDUCATION (การศึกษา) หมายถึง การให้การศึกษาแก่ผู้ประกอบอาชีพ เช่น การฝึกอบรมผู้ประกอบอาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องจักรต่าง ๆ การป้องกันความเสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ENFORCEMENT (การออกกฎบังคับ) หมายถึง การออกข้อบังคับ การกำหนด มาตรฐานที่ควบคุมการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพร่วมกันปฏิบัติงานตาม

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

 • ตัวผู้ทำงาน (Workers)
 • สภาพของงาน (Work Conditions)
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment)
 1. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี (Diseases caused by chemical agents)
 2. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ (Diseases caused by physical agents)
 3. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ (Diseases caused by biological agents)
 4. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน (Occupational Respiratory Diseases)
 5. กลุ่มโรคผิวหนังจากการทำงาน (Occupational skin disease)
 6. โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการทำงาน (Occupational musculo-skeletal disorders)

ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

 1. โรคฝุ่นหิน หรือโรคซิลิโคสิส (Silicosis)
 2. โรคปอดฝุ่นฝ้าย หรือโรคบิสสิโนสิส (Byssinosis)
 3. โรคหอบหืดที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
 4. โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Shares: