ร่างกายของเรายังแข็งแรงดีใช่ไหม?

วิธีการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายประกอบด้วย

การวัดชีพจรและความดันโลหิต ให้วัดในขณะพัก ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้จะบอกถึงสมรรถภาพของการทำงานของระบบไหลเวียนของร่างกายในเบื้องต้น

การวัดแรงเหยียดขา คือการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา ซึ่งเป็นตัวแทนของกล้ามเนื้อที่ใช้เพื่อการเคลื่อนไหว

การวัดแรงบีบมือ คือการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ แรงบีบมือที่วัดได้จะบอกถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้งานเป็นประจำ

การวัดความอ่อนตัว คือ การวัดขีดความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ ค่าที่ได้จากการวัดความอ่อนตัวจะทำให้ทราบว่าข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวและยืดเหยียดได้เต็มพิกัดหรือไม่

การวัดความจุปอด คือ การทดสอบความสามารถในการหายใจออกให้ได้ปริมาตรอากาศมากที่สุด จะบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของปอด

การวัดสมรรถภาพระบบไหลเวียนแบบใช้ออกซิเจน คือการวัดความทนทานของระบบไหลเวียนด้วยจักรยานวัดงาน ถือเป็นขั้นตอนสูงสุดของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เนื่องจากทำให้ทราบประสิทธิภาพการสูบฉีดของหัวใจเพื่อหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อในร่างกาย

Shares: