บุหรี่มือสาม คือ สารจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่ซึ่งปนเปื้อนอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม และบนร่างกายภายหลังการสูบ การรับสัมผัสเกิดได้ทั้งจากการกิน การดูดซึมทางผิวหนัง และการหายใจ

การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่มือสามในปัจจุบันนนั้นยังมีข้อมูลอยู่จำกัด มีรายงานว่านิโคตินจากควันบุหรี่เมื่อทำปฏิกิริยากับมลพิษชนิดอื่นในอากาศ ได้แก่ โอโซน และกรดไนตรัส เกิดเป็นสารกลุ่มที่เรียกว่า Tobacco-specific nitrosamines (TSNAs) ซึ่งบางชนิด ได้แก่ N’-nitrosonornicotine (NNN) และ 4-(methyl- nitroso amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ การตรวจวัดบุหรี่มือสามในสิ่งแวดล้อม สามารถทำได้โดยการเก็บตัวอย่างฝุ่นเพื่อวิเคราะห์หานิโคตินและสารกลุ่ม TSNAs ส่วนการ ประเมินการรับสัมผัสนั้น พบว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนของโคติน และ NNK ในปัสสาวะเป็นทางเลือกที่ น่าสนใจที่จะแยกแยะการรับสัมผัสนิโคตินจากบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสาม

ปัจจุบันแม้ว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงบุหรี่มือสาม การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ของผู้สูบบุหรี่เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพต่อตนเองและคนในครอบครัวจะได้รับจากบุหรี่มือสาม อาจนำไปสู่ การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ อันจะนำ ไปสู่การลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ได้

การรับสัมผัส นิโคติน บุหรี่มือสาม ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง Tobacco-specific nitrosamines (TSNAs) แก่ร่างกาย

สรุป

Thirdhand Smoke (THS) หรือควันบุหรี่มือสาม ก็คือส่วนที่เหลือทิ้งไว้หรือสิ่งที่ปนเปื้อนจากยาสูบและควันของยาสูบชนิดต่างๆ ตามพื้นผิวของสิ่งของเครื่องใช้ ซอกเล็บ เส้นผม วหนัง เสื้อผ้า หรือสิ่งใด สถานที่ใดก็แล้วแต่ที่เคยมีผู้สูบบุหรี่ ย่อมเป็นแหล่งของควันบุหรี่มือสาม และส่วนมากเราก็มักจะยังคงได้กลิ่นมันอยู่ ถ้านึกไม่ออกให้ลองคิดถึงเวลาไปเปิดห้องในโรงแรมแล้วมีกลิ่นควันบุหรี่หลงเหลืออยู่ นั่นแหละ “ควันบุหรี่มือสาม” ซึ่งควันบุหรี่มือสามนี้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานหลายปีเลยทีเดียว

อ้างอิง
http://medinfo.psu.ac.th
https://www.thaihealth.or.th
https://www.scimath.org

Shares: