คุณสมบัติของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส ป ส ช) 3 ข้อ ที่คุณต้องรู้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี “กองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัด บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

“สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ส ป ส ช จึงเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาล จัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อการสงเคราะห์ เฉพาะกลุ่ม) และมักเรียกว่า “สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท” คุณสมบัติของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 ข้อ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส ป ส ช) 3 ข้อ ที่คุณต้องรู้

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2. มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ (ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ของรัฐ) ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษา พยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ สิทธิสวัสดิการรักษา พยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เราหวังว่า เว็บไซต์ Good Health Data จะช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี