คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับสถานที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา สวนสนุก

1. คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลการจัดกิจกรรมหรือสถานประกอบการ

– ควรพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรม จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายตามความเหมาะสม

– เมื่อจัดงาน ควรมีระบบการคัดกรองผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อให้คำแนะนำแยกตัวจากผู้อื่น และสวมหน้ากากอนามัย

– จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องสุขา ประตูทางเข้างาน จุดจำหน่ายตั๋ว จุดจำหน่ายอาหาร เป็นต้น

– จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ำ ด้วยน้ำผงชักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ

– จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องตันแก่ผู้ปวย โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล

– ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เพิ่มจำนวนรถที่นำประชาชนเข้างาน กระจายมุมจำหน่ายอาหาร

– จัดหาหรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบข้อมูล

2. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

– ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย

-หากสงสัยว่าตนเองป่วย ควรงดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับหน้ากากอนามัยมาสวม

– หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการ

อ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 28 มกราคม 2563

Shares: